Ga naar de inhoud
Governance

Bestuur en toezicht

Harmonisch Wonen zet zich als woningcorporatie maximaal in voor kwalitatieve en betaalbare woningen in het Sidhadorp in Lelystad.

Als maatschappelijke organisatie zijn wij maximaal transparant en zetten wij ons in voor goed bestuur. Dat houdt in dat wij werken aan kwaliteit in alles wat we doen en daarin open zijn.

Onderdelen daarbij zijn de toepassing van de governancecode, het ondergaan van visitatie en de openbaarheid van de bestuursstructuur.

Werkorganisatie

Het dagelijks werk doen we voor een deel intern vanuit ons eigen kantoor met eigen mensen. Een deel van het werk laten we extern doen door gespecialiseerde organisaties, die we vanuit ons kantoor aansturen.  

Bestuur

Harmonisch Wonen heeft een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor de hele interne en externe organisatie en het gevoerde beleid.

Per 1 januari 2021 wordt deze functie bekleed door dhr. Guus Berkhout.

Intern Toezicht

Raad van Commissarissen

Harmonisch Wonen is een stichting en kent een twee-lagen-structuur. De directeur-bestuurder heeft de (dagelijkse) leiding over de organisatie en bezit zelfstandige bevoegdheden.

Daarnaast is er een Raad van Commissarissen (RvC). De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de corporatie. De RvC is daarnaast een klankbord voor het bestuur. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde bijvoorbeeld in de voorbereiding op belangrijke, complexe en/of strategische beslissingen.

Naast de rol van toezichthouder op het bestuur vervult de RvC ook de rol van werkgever van het bestuur. De RvC legt jaarlijks maatschappelijk verantwoording af in het jaarverslag van de RvC.

Relevante documenten over beleid en toezicht bij Harmonisch Wonen:

Om zeker te zijn dat de raad van Commissarissen en het bestuur blijven voldoen aan de profielschets vindt jaarlijks een beoordeling plaats. De commissarissen zijn benoemd voor een periode van vier jaar, waarna dit éénmaal kan worden verlengd. Benoeming en herbenoeming vindt pas plaats na individuele beoordeling en een positief advies van de Autoriteit woningcorporaties.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Bezoldiging RvC en beloning bestuurder

Leden van de RvC krijgen een vergoeding die is vastgesteld op basis van de normen die gelden voor woningcorporaties. In het jaarverslag wordt over zowel de bezoldiging van de RvC als de beloning van de bestuurder verantwoording afgelegd.

De RvC is werkgever van de directeur-bestuurder en stelt het salaris vast. Dit salaris is gebaseerd op de geldende normen voor de beloning voor bestuurders van woningcorporaties en staat in verhouding tot de grootte van de corporatie en de taken- en verantwoordelijkheden die bij de directeur-bestuurder zijn belegd.

De RvC stelt jaarlijks zijn eigen honorering vast. Hierbij houdt de RvC zich aan de wet- en regelgeving:

· De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) met bijbehorende sectorale regeling.

· De Beroepsregel van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

De RvC van Harmonisch Wonen heeft er zelf voor gekozen een lagere honorering dan wettelijk toegestaan te hanteren. De jaarlijkse vergoeding van de RvC per 1 januari 2022 is als volgt:

  Honorering 2022 Maximum volgens Beroepsregel VTW
Leden €7.272 €8.080
Voorzitter €10.908 €12.120

Bestuursverslag

In dit verslag wordt verantwoord wat er het afgelopen jaar is gebeurd in de organisatie en in de Raad van Commissarissen, wie er op dat moment in het bestuur en de raad zitting had en hoeveel vergoeding is betaald. Het bestuursverslag maakt deel uit van het jaarverslag en is in te zien via de pagina met de jaarverslagen.

Extern Toezicht

Naast het intern toezicht vindt er periodieke een beoordeling plaats door de Autoriteit woningcorporaties. (Aw). De Aw valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij besteden o.a. aandacht aan de effectiviteit van het interne bestuur en toezicht, de juiste inzet van middelen en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Harmonisch Wonen is gefinancierd met borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. In verband hiermee voeren zij jaarlijks een financiële beoordeling uit.

Eens in de vier jaar vindt er een visitatie plaats. In de visitatie wordt vooral gekeken naar de effectiviteit van de organisatie en haar beleid vanuit het oogpunt van de belanghebbenden.

Harmonisch Wonen is in 2016 voor de derde maal gevisiteerd. De rapporten en bestuurlijke reacties kunt u inzien via de site van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland.

Lidmaatschap van Aedes

Harmonisch Wonen is lid van Aedes, Vereniging van Woningcorporaties en onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties.

In de code wordt onder meer gesproken over integriteit. Een aantal aspecten daarvan hebben wij uitgewerkt in de integriteitscode (pdf), waar de organisatie én de voor haar werkende externe bedrijven aan zijn gehouden. In deze code wordt o.a. geregeld hoe we met geschenken omgaan, maar ook dat we misstanden aanpakken. Dat is vastgelegd in de klokkenluidersregeling, onderdeel van de integriteitscode.

Lidmaatschap van KWH

KWH is het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Daarmee voldoet Harmonisch Wonen aan de kwaliteitsstandaarden die als landelijke norm wordt aangehouden. KWH meet de kwaliteit van de organisatie, in hoofdzaak door klanttevredenheidsonderzoek.